Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-05.

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Michalski, e-mail: obwoddrogowy[at]zarzaddrog-rypin[dot]pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 280 34 04 lub 54 280 34 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności BIP, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę  w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Strażackiej. Budynek Urzędu wyposażony jest  w wejście schodowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obsługa interesantów odbywa się na I piętrze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze (korytarzu), gdzie odbywa się obsługa takich osób. W urzędzie nie ma wind. Na wprost wejścia znajdują się schody prowadzące na I piętro. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Urząd posiada nieoznakowane miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma również napisów dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje

Rejestr zmian