Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2017-07-05 12:01:17 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ REMONTEM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU RYPIŃSKIEGO Ogłoszenie nr 544938-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane… Szczegóły
22 2017-02-28 17:25:50 Wykonanie robót budowlanych związanych z : „Przebudową drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy – Dylewo od km 0+000 do km 2+917” Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):http://bip.powiatrpinski.pl (zakładka: jednostki organizacyjne)Ogłoszenie nr 33889 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.Rypin: Wykonanie robót budowlanych związanych z :… Szczegóły
23 2017-01-30 12:47:42 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku Plan postępowań o udzielenie zamówień Szczegóły
24 2017-01-25 12:46:16 Opłaty za zajęcie pasa drogowego Szczegóły
25 2017-01-16 14:54:23 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia–Wąpielsk–Długie–Rypin od km 6+098 do km 11+550 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-zad. I i zad. IIAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// bip.powiatrypinski.pl (zakładka : Jednostki organizacyjne) ________________________________________ Ogłoszenie nr… Szczegóły
26 2016-10-04 12:11:51 „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2016/2017 „ Ogłoszenie nr 317284 - 2016 z dnia 2016-10-04 r. Rypin: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2016/2017” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe… Szczegóły
27 2016-08-29 15:03:32 Wniosek na posadowienie reklamy Szczegóły
28 2016-08-29 15:02:37 Wniosek na budowę zjazdu Szczegóły
29 2016-08-29 15:01:09 Wniosek - umieszczenie plakatów wyborczych Szczegóły
30 2016-08-29 15:00:07 Wniosek - awaryjne zajęcie pasa drogowego Szczegóły
« 1 2 3 4 »