„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019″

Rypin, dnia 18 października 2018r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Stosownie do art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) i zasad zdrowej konkurencji, Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na:

 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019

 Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin

NIP 892-13-00-126, REGON 910870202

 • Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równości 30 000 euro.

 • Opis przedmiotu zamówienia:
  • Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:

Zadanie I

Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. nośnik – samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług,
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. piaskarkę P-1 (nr inw. 45/582) – 1 jednostka sprzętowa,
 2. pług lemieszowy jednostronny (nr inw. 9010/8/W) – 1 szt.

Zadanie II

Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. nośnik – samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług,
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. piaskarkę P-1 (nr inw. 51/582) – 1 jednostka sprzętowa,
 2. pług lemieszowy jednostronny (nr inw. 9010/9/W) – 1 szt.

Zadanie III

Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. nośnik – samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług,
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. piaskarkę P-1 (nr inw. 63/582) – 1 jednostka sprzętowa,
 2. pług lemieszowy jednostronny (nr inw. 43/582) – 1 szt.

Zadanie IV

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym powierzonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Rypin i części Gminy Wąpielsk

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. pług lemieszowy dwustronny (nr inw. 9010/16/W) – 1 szt.

Zadanie V

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym powierzonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Rypin i części Gminy Brzuze

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. pług lemieszowy dwustronny (nr inw. 9010/15/W) – 1 szt.

Zadanie VI

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym powierzonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Rypin

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. pług lemieszowy dwustronny (nr inw. 9010/14/W) – 1 szt.

Zadanie VII

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym powierzonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Rypin i części Gminy Skrwilno

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. pług lemieszowy dwustronny (nr inw. 9010/3/W) – 1 szt.

Zadanie VIII

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym powierzonym przez Zamawiającego na terenie Gminy Wąpielsk

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie:

 1. pług lemieszowy dwustronny (nr inw. 9010/1/W) – 1 szt.

Zadanie IX

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym na terenie Gminy Rogowo i części Gminy Skrwilno

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM (dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.

Zadanie X

Usuwanie śniegu na drogach powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym na terenie Gminy Brzuze i części Gminy Wąpielsk

Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

 1. ciągnik rolniczy – o mocy pow. 100 KM ( dwie osie napędowe),
 2. obsługę wielozmianową i materiały pędne,
 3. światło pulsujące koloru pomarańczowego,
 4. łączność poprzez wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy.
  • Zakres usług uzależniony będzie od panujących warunków pogodowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość nie skorzystania z całości wymaganego sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i poszerzenia zakresu wykonania usług w obrębie całego powiatu rypińskiego, niezależnie od tego dla jakiego rejonu jest zawarta umowa. Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług.

 • Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej, materiały będą składowane na placu składowym w Rypinie baza ZDP.

Załadunek piaskarek środkami uszorstniającymi zapewnia Wykonawca.

 • Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z punktem dowodzenia akcji zima oraz pracującym sprzętem (podczas pracy sprzętu Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny z operatorem).
 • Wykonawca musi informować na bieżąco Zamawiającego o ilości wykorzystanych materiałów.
 • Nośniki samochodowe pod piaskarki i pługi oraz ciągniki rolnicze wyposażone zostaną w urządzenia monitorujące GPS umożliwiające lokalizację sprzętu oraz rejestrację jego pracy (praca pługa, piaskarek i ciągników).
 • Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji – akcja czynna.

Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych i utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.

 • Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, tj. np.: odpryski lakieru na samochodach w skutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy w działania pługów lemieszowych itp., a wynikające z niestarannego wykonania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na ograniczoną możliwość manewrów na wąskich, trudno dostępnych miejscach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 • Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy, stanowiącej załączniki nr 5-7.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 • Oznaczenie według CPV:

90.62.00.00-9 usługi odśnieżania

90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeni

 • Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2018r.

 • Kryteria oceny oferty:

Kryteria oceny oferty – najniższa cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę.

 • Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:
  • Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin, sekretariat – pokój nr 3 w terminie do dnia 25.10.2018r. do godz. 10:00

 • Ofertę (formularz ofertowy i odpowiedni kosztorys ofertowy) wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

ul. Strażacka 1

87-500 Rypin

oraz opisane:

OFERTA

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019

zadanie nr …………”

„Nie otwierać przed dniem 25.10.2018r. godz. 10.00”

 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SST oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 • Wykonawca winien wpisać ceny netto i brutto oraz obowiązującą stawkę VAT do druku oferty.
 • Wpisując ceny: brutto i netto w Formularz „Oferta” należy je podać odpowiednio w zł/godz.
 • Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 1. Sprawy formalno-prawne:

Piotr Pawłowski – Dyrektor ZDP

Paulina Trojakowska – specjalista Działu Utrzymania Dróg i Mostów

 1. Sprawy techniczne:

Dariusz Wiśniewski – majster Obwodu Drogowo-Mostowego

 • Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy z właściwym kosztorysem ofertowym oraz stosowne oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załączniki nr 1-4.

 

 

 

Zatwierdził:

Piotr Pawłowski

Dyrektor ZDP w Rypinie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 18.10.2018
  • Data składania ofert 25.10.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 25.10.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie ul. Strażacka 1 87-500 Rypin
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian